Skip to main content
Accessibility

התוכנית האסטרטגית

התוכנית האסטרטגית לשנים תשפ"א – תשפ"ה לקידום הוגנות מגדרית באוניברסיטת בר-אילן

התוכנית האסטרטגית של בר-אילן להוגנות מגדרית, לשנים תשפ"א – תשפ"ה , התקבלה על ידי הנהלת האוניברסיטה במאי 2021. התכנית, אשר מציבה יעדים מדידים לקידום הוגנות מגדרית, מעוצבת על פי המדיניות שנקבעה בתכנית "קו המשווה" של המל"ג (אוגוסט 2020) ובהתאם לצרכים ולנתונים הספציפיים של אוניברסיטת בר-אילן.  התכנית מדגישה, בין השאר, יעדים אלה:

  1. העלאת שיעור הנשים בסגל האקדמי הבכיר  מ- 33.4% בשנת תש"פ ל- 37% בשנת תשפ"ה, ובמיוחד העלאת שיעור הנשים במדעי היהדות, בהנדסה ובמדעים המדויקים.
  2. העלאת שיעור הנשים בדרגת פרופ' חבר ופרופ' מן המניין מ 26.2% בתש"פ עד יעד של 33% נשים בדרגות אלה תשפ"ה.
  3. העלאת שיעור הנשים הזוכות במלגת בר-אילן לפוסט-דוקטורט לחו"ל.
  4. העלאת שיעור הנשים בתפקידי הנהגה בכירים –בתפקידים הבכירים ביותר (נשיא, מנכל, רקטור, דיקנים, סגני נשיאים) נשים היו 27.7% בתש"פ, אולם בראש כל הפקולטות עמדו גברים. המטרה היא להגיע לפחות ל 40% נשים בתפקידים בכירים בתשפ"ה.
  5. גיבוש תוכנית פעולה להתמודדות עם השפעת נזקי הקורונה.

הדרך להשגת יעדים אלה היא על ידי העלאת מודעות מגדרית מתמדת ומתמשכת באוניברסיטה, זאת על ידי קשר רציף עם הדיקאנים על מנת לפתח תכניות פקולטטיביות לשוויון מגדרי ובמיוחד לגיוס פרו-אקטיבי של חוקרות מצטיינות, העברת סדנאות לזיהוי הטיות מגדריות בלתי מודעות, העברת סדנאות לשימוש בשפה שוויונית, דגש מחודש על שיעור הנשים בוועדות מרכזיות ובסנאט, עריכת סדנאות לקידום דוקטורנטיות מצטיינות, קיום אירועים המעלים את נושא מעמד האשה במשך כל השנה ובמיוחד ביום האשה הבינ"ל ועוד.

התכנית האסטרטגית המלאה של בר-אילן להוגנות מגדרית.

שיעור הנשים בסגל אקדמי

שיעור הנשים בסגל האקדמי