Skip to main content
Accessibility

מלגות

מלגות לסיוע במימון נסיעה לכנס

מלגות נסיעה לכנסים בחו"להיחידה להוגנות מגדרית מעניקה מלגות לסיוע במימון הוצאות נסיעה לכנס אקדמי לסטודנטיות לתואר שני עם תזה וסטודנטיות לתואר שלישי. המלגות, בסכום של עד $500 , מותנות במימון דומה (מאצ'ינג) של המחלקה או הפקולטה. קול קורא מתפרסם פעמיים בשנה – בחודשים מאי ואוקטובר. 

קול קורא - השתתפות במימון נסיעה לכנסים בחו"ל לתלמידות מחקר

טופס בקשה למימון נסיעה לכנס

 

מלגות בר אילן לפוסט-דוקטורט לנשים

מלגות פוסט דוקטורטאוניברסיטת בר-אילן מעניקה לפחות שלוש מלגות פוסט-דוקטורט בסכום של 75,000 ₪ כל שנה, לחוקרות המתעתדות לנסוע לתקופת מחקר בחו"ל. זוהי מלגה תחרותית, המותנית בפרסומים, המלצות, קבלת הזמנה מחו"ל וראיון.  קול קורא מתפרסם בינואר.

היחידה להוגנות מגדרית מקיימת מפגש הכנה פתוח בנושא פוסט-דוקטורט. מועד  המפגש מתפרסם בקול הקורא.

קול קורא למלגות בר-אילן לפוסט דוקטורט לנשים תשפ"ה.
הנחיות למלגות בר-אילן לפוסט דוקטורט לנשים תשפ"ה.

מלגות לתלמידות ותלמידי מחקר ופוסט דוקטורט

מדור מלגות של האוניברסיטה