Skip to main content

הכשרות

היחידה להוגנות מגדרית מקיימת במהלך השנה מגוון סדנאות שמטרתן העלאת המודעות המגדרית בחיי היום יום באקדמיה.

קורס מנהיגות

 

סדנאות

סדנאות לשימוש בשפה שוויונית

 

סדנת שפה שוויוניתהסדנאות, בהנחייתה של דפנה אייזנרייך מארגון "דברו אלינו", מלמדות דרכים מגוונות לדיבור, הוראה ובעיקר כתיבה בשפה מכלילה ושוויונית מגדרית. הסדנאות התגלו כאפקטיביות מאד בהעלאת התודעה המגדרית, והן הביאו לשינוי משמעותי באופן כתיבתם של קולות קוראים, ידיעונים של מחלקות, סילבוסים, מבחנים ועוד.  בשל הביקוש הרב, התקיימו במהלך תשפ"ב-תשפ"ג שמונה סדנאות, בהשתתפות כ-230 חברי וחברות סגל מנהלי וסגל אקדמי.

סדנאות לזיהוי הטיות מגדריות בלתי מודעות

 

סדנאות אלה חושפות את ההטיות המגדריות אשר מציבות חסמים סמויים בפני התקדמותן של נשים בקריירה אקדמית. הסדנאות, שעוצבו על ידי פרופ' רבקה תובל-משיח במיוחד לצרכי בר-אילן, מבוססות על מחקר ענף בתחום הפסיכולוגיה החברתית וההתנהגותית, ומיועדות בעיקר לאנשי סגל אקדמי העוסקים בגיוס וקידום חברי סגל. במהלך תשפ"ב נערכו ארבע סדנאות לזיהוי הטיות מגדריות בלתי מודעות לפורום הדיקנים, לוועדה המרכזת, לסגל בית הספר לרפואה ולסגל הפקולטה ליהדות. בכוונתנו להעביר את הסדנאות במהלך תשפ"ג לסגלים של פקולטות נוספות.

קורס להכשרת נשים לתפקידי מנהיגות בכירה בבר-אילן

קורס הכשרת נשים לתפקידי מנהיגות בכירה

בתחילת חודש יוני הסתיים המחזור הראשון של הקורס להכשרת נשים לתפקידי מנהיגות בכירה בבר-אילן, בהשתתפות 20 חברות סגל אקדמי בכיר מכל הפקולטות. הקורס, מומן ואורגן על ידי היחידה להוגנות מגדרית ומשאבי אנוש, כלל עשרה מפגשים, בהובלתה של היועצת הארגונית ד"ר אפרת כהן-טואטי. בקורס הכרנו לעומק את מבנה המערכת האקדמית מהמל"ג ועד הדיקאן, למדנו את התפקידים המנהליים הבכירים בבר אילן, פגשנו נשים שמהוות מודל למנהיגות וניהול באקדמיה ובארגונים ציבוריים אחרים וערכנו דיונים בנושא חסמים מגדריים בפני קידום לתפקידי מנהיגות ופיתוח כישורי מנהיגות.

סדנת קריירה ואמהות בפקולטה למדעי החיים

סדנת קריירה ואמהות מדעי החיים

הסדנא, בהנחיית פרופ' גלית אופיר, ד"ר ניצן גונן, ד"ר מורן דבלה-לוויט, ד"ר חנה קרנצלר, ד"ר הילה אליפנץ ופרופ' לי קורן, התקיימה לאורך שישה מפגשים של שעתיים, אחת לחודש בין ינואר ליוני 2023, בהשתתפות 25 סטודנטיות. נושאי המפגשים היו: שילוב הורות וקריירה, מיפוי פחדים וחסמים, ניהול זמן, קבלת תמיכה מהסביבה, תאום ציפיות עם המנחה לגבי חופשת לידה והתארגנות לחזרה אחרי לידה, ויציאה לפוסטדוקטורט בחו״ל. בסיום הסדנא הביעו הסטדונטיות שביעות רצון גבוהה והדגישו שהן למדו הרבה במהלך הסדנה.