Skip to main content
Accessibility

דבר הנציבה למגוון ומגדר

פרופ' אורנה ששון- לוי
Prof. Orna Sasson-Levy

במסגרת תפקידי כנציבה למגוון ומגדר, אני פועלת לשיפור מעמדן של נשים באוניברסיטת בר-אילן, ולשינוי ממשי במבנה המגדרי ובתרבות המגדרית של האוניברסיטה. באמצעות שיתוף פעולה מלא עם לשכת הנשיא ולשכת הרקטור, אני מקווה להביא לגיוסן של יותר חוקרות לאוניברסיטת בר-אילן (במיוחד במדעים המדויקים), לקידומן של חוקרות לדרגת פרופסור, למינוין של חוקרות לתפקידי הנהגה בכירים בבר-אילן, לדאוג למיצוי זכויות של סטודנטיות ומרצות, לפתח תרבות שבה ניתן לשמור על איזון בין עבודה למשפחה, להענקת תמיכה וסיוע לדוקטורנטיות, למניעת אפליה כלפי נשים, ולהטמעת חשיבה ופעולה מודעת מגדר בקרב ההנהלה, הסגל והסטודנטים.

אני מאחלת לכולן ולכולם שנת לימודים פוריה ומוצלחת!