Skip to main content

הכירו את זוכות המלגות

בכל שנה מעניקה אוניברסיטת בר-אילן שלוש מלגות בתר-דוקטורט לבוגרות תואר שלישי. בשנת תשפ"ב קבלו את המלגה שש חוקרות צעירות מבטיחות. הגדלת מספר המלגות היא תולדה של הרמה האקדמית הגבוהה של כל המועמדות. מטרת המלגה לסייע לחוקרות מבריקות להתגבר על אחד מהחסמים המשמעותיים בדרכן של נשים להתקבל כחברות סגל במוסדות אקדמיים.

אלה מלגאיות הבתר-דוקטורט של היחידה להוגנות למגדרית של בר-אילן לשנת תשפ"ג:

ליבי בן דרור

ד"ר ליבי בן דרור

המחלקה לפסיכולוגיה

"במסגרת פוסט דוקטורט באוניברסיטת קופנהגן אקח חלק במחקר אורך רחב היקף שבוחן גורמים משותפים, תגובתיות, ויחסים בין תהליכים לתוצאות בטיפולים פסיכולוגיים בדנמרק. ספציפית אתמקד בדינמיקה של היחסים הטיפוליים ובמיפוי עקומות צמיחה, גורמים ממתנים וגורמים מתווכים המאפיינים תהליכים טיפולים מיטיבים. מטרת המחקר לקדם פרסונליזציה בפסיכותרפיה ולאפשר טיפולים יעילים נגישים ומותאמים אישית במערכות הבריאות ובקליניקות."

מרים חסון

ד"ר מרים חסון

בית הספר לעבודה סוציאלית

ד"ר חסון סיימה את לימודי הדוקטורט בבית הספר לעבודה סוציאלית, בהנחייתה של פרופ' אורית טאובמן – בן-ארי. במחקרה, בחנה מחשבות חודרניות וחוויות דיסוציאטיביות אצל אמהות בהקשר של הטיפול בתינוק, ואת תפקידן בקשר שבין חוויות ילדות של האם לבין היבטים אישיים ואימהיים. 
מחקר הבתר-דוקטורט במחלקה לפסיכיאטריה בבית הספר לרפואה בהרווארד, יעסוק בנושא ההשלכות של חשיפה של אימהות להתעללות בילדותן על היבטים שונים בקשר אם-תינוק כמו גם על התפתחות המוח של התינוק.

עדי קוריסקי

ד"ר עדי קוריסקי

המרכז הרב תחומי לחקר המוח

"המחקר שלי עוסק בהיבטים מוחיים והתנהגותיים של קשב ולמידה בעולם האמיתי. בפרויקט העתידי, אשר ימשיך את פוסט הדוקטורט שעשיתי במעבדה של פרופ' אילנה ציון גולומביק, אני מתכננת להקליט פעילות מוחית מתלמידות ותלמידים בזמן שהם שוהים בבית הספר, בסביבת הלימוד הטבעית שלהם. שאלת המחקר תעסוק בחקר התפתחות העיבוד הקוגנטיבי בתחומי הקשב והלמידה ובהשפעת פרדיגמות שונות על יכולת העיבוד. בנוסף, המחקר שלי יכיל גם היבטים חינוכיים אשר מטרתם להעצים את התלמידות והתלמידים ולהקנות להם כלים לחקר עצמאי בתחום של מדעי המוח.
המחקר הינו חלק משיתוף פעולה ייחודי בין Synapse school והפקולטה לחינוך באוניברסיטת סטנפורד, ארה"ב".

 

רונה ברנס

ד"ר רונה ברנס

המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו

"אני חוקרת המתמקדת בהיסטוריה וברעיונות של העת המודרנית. בדוקטורט חקרתי את ההיסטוריה הרעיונית של התנועה הלאומית היהודית, מתוך הבנה שלאומיות היא אחד הכוחות הפוליטיים והחברתיים המשמעותיים של המודרנה. בשנה הקרובה, במסגרת פוסט דוקטורט באוניברסיטת הרווארד, אני מתכננת לחקור את שורשי הרעיונות השמרניים בפוליטיקה ובחברה הישראלית, דרך בחינה של התגבשות המחשבה הפוליטית הלאומית-יהודית סביב מפנה המאות ה-19 וה-20 והבנת האופן שבו אלה השפיעו על התפתחות הפוליטיקה הלאומית בכלל, ועד היום".

 

רעות צבאג

ד"ר רעות צבאג

המחלקה לפסיכולוגיה

בעבודת הדוקטורט בדקה ד"ר צבאג האם פגיעה בגמישות הקוגניטיבית, ובמיוחד ביכולת לעדכן אמונות לגבי אנשים אחרים, תורמת להשתמרות של חרדה חברתית. במהלך הפוסט-דוקטורט באוניברסיטת ייל היא מבקשת לבחון את יחסי הגומלין בין חרדה חברתית לדיכאון. מטרת המחקר היא להעמיק את ההבנה בנוגע למנגנונים העומדים בבסיס הפרעות האלו.