Skip to main content
Accessibility

פורום הנהגה

פורום הנהגה

 

פורום הנהגת האוניברסיטה ברשות נשיא, מנכ"ל, רקטור ודיקני הפקולטות יפעלו כבר בשנת הלימודים הנוכחית במטרה לדון בזהות האוניברסיטה ובתפקידיה בהקשר של תעסוקתיות הסטודנטים והממשק עם התעשייה, ולגבש מסמך מדיניות שיוטמע באוניברסיטה בעקבות זאת.

 

סירות נייר