Skip to main content
Accessibility

סימולציות לראיונות עבודה

משקפי מציאות מדומהישנו אתגר לאומי הכרוך בתעסוקתיות של הדורות הצעירים ויכולתם להשתלב השתלבות מיטבית וראויה בשוק התעסוקה, מרכז "גשר אקדמיה–תעסוקה" באוניברסיטת בר-אילן מבקש להשפיע תשתיתית על יכולת הסטודנטים לעבור ראיון עבודה בשפה האנגלית ובהעברת מסר עסקי באנגלית. לעלות למרכז תשומת הלב את נושא האנגלית כקלף עיקרי בקבלה לעבודה וכחלק מהכישורים שנדרשים ל"עובד החדש" בלמידה עצמית, עבודת צוות, חקר, התנסות ועוד.

המרכז מציע לסטודנטים לשלב התנסות במשקפי VR על מנת לחוות את ראיון העבודה כסימולציה ממשית.

שילוב התנסויות במשקפי מציאות מדומה מאפשר לסטודנטים התנסות ומשוב אישי, מספק הצצה לראיון עבודה מדומה ומאפשר ניסוי וטעיה והעלאת הביטחון האישי ללא ביקורת שיפוטית. 

הכנה מיטבית של הסטודנטים לעולם העבודה בדגש על שימוש השפה האנגלית כמנוע מוביל להתקדמות מקצועית, ביטחון עצמי ומיצוי הכישרון האנושי של בוגר האוניברסיטה.

הסטודנטים מוזמנים לתאם מול המרכז ולהגיע להתנסות בראיונות עבודה באמצעות משקפי מציאות מדומה.

לקביעת התנסות לחצו כאן