Skip to main content
Accessibility

The steering committee

יו"ר ועדת ההיגוי: רקטור האוניברסיטה, פרופ' אמנון אלבק

חברות וחברי הוועדה :

ראשת המרכז "גשר אקדמיה–תעסוקה", ד"ר קרן גולדפרד

סגן הרקטור, פרופ' אריה רייך

מנכ״ל, מר זהר ינון

דקן הסטודנטים פרופ' שמואלי בנימין

יו״ר אגודת הסטודנטים, גב' הדס קורמש בלישה

נציגת לשכת הנשיא, ראש היחידה להוגנות מגדרית, פרופ׳ אורנה ששון־לוי

סמנכ"ל תקשוב, מר עשהאל מובשוביץ